تبلیغات
سید مهدی دانشمند - دبیر علوم تجربی - نمونه سوال علوم سوم بخش سوم (1)
 
سید مهدی دانشمند - دبیر علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه ی مطالبی درباره ی علوم تجربی راهنمایی (نمونه سوال ، توضیح بعضی از قسمتها و مطالب وابسته به موضوعات درسی ) وبعضی مطالب سرگرم کننده یا اطلاعات عمومی ایجاد شده است .با تشکر از انتخاب شما امیدوارم مفید واقع شود ودرجهت بهتر شدن مطالب مرا راهنمایی کنید .

مدیر وبلاگ : سید مهدی دانشمند
نظرسنجی
در جستجوی چه مطالبی به این وبلاگ سر زدید؟
شنبه 18 اردیبهشت 1389 :: نویسنده : سید مهدی دانشمند

1- کدام یک از گزینه های زیردرست است ؟

1) همه ی ماشین ها با افزایش نیرو به ما کمک می کنند.

2) همه ی ماشین ها با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک می کنند.

3) همه ی ماشین ها با صرف مقداری انرژی کاری چند برابر آن را انجام می دهند.

4) همه ی ماشین ها کار ها را آسان می کنند.

2- مزیت مکانیکی یک ماشین ساده واقعی برابر 25/1 است . کدام گزینه در مورد این ماشین صحیح است؟

1)فقط موجب تغییر جهت نیرو می شود.      2) فقط باعث افزایش مسافت اثر نیرو  می شود.

3) فقط باعث افزایش مقدار نیرو می شود. 4) نمی تواند موجب افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو شود

3-هیچ ماشینی باعث صرفه جویی در ............نمی شود.

1) وقت              2) نیروی مقاوم   3)نیروی محرک               4) کار

4- مزیت مکایکی یک چرخ چاه که قطر آن 100سانتیمتر و شعاع محور آن 5 سانتیمتر است  چقدر می باشد ؟   

     1)100                       2) 50                3) 10                4)1/0

5- در یک اهرم نوع اول طول بازوی محرک 2 برابر بازوی مقاوم است . با عوض کردن جای تکیه گاه و نیروی مقاوم ، مزیت مکانیکی اهرم چند برابر خواهد شد ؟

1) 2/3               2)3/2               3) 4                 4) 3

6- ماشین ها نمی توانند هم زمان مقدار نیرو و مسافت و سرعت اثر نیرو را زیاد کنند .زیرا........

1) کار داده شده بیشتر از کار گرفته شده می شود .     2) کار گرفته شده بیشتر از کار داده شده می شود.

3) بازده ماشین بیشتر از100% می شود .                  4)گزینه های 2 و 3

7- توان شخصی به جرم 85 کیلو گرم که در مدت زمان 3 ثانیه تا ارتفاع 15 متری یک ساختمان بالا رفته است ، چند وات است؟ 1)3000  2)300                           3)425                          4)4250

8- اگر شما کیفی به جرم 5 کیلوگرم را در ارتفاع 5/1متری سطح زمین نگه داشته باشید . کار انجام شده ی شما برابر است با........

1) 15 ژول                       2)5/7ژول                     3) 75ژول                     4) صفر

9- در یک سطح شیبدار ، اگر طول شیب در آن ثابت باشد هر چه ارتفاع رازیاد کنیم ......بیشتر می شود .

1)مزیت مکانیکی                         2)نیروی محرک     3)نیروی مقاوم    4) جابجایی نیروی مقاوم

10-جرم شخصی 50 کیلو گرم و مساحت کف هر کفش او 100 سانتیمتر مربع است . فشار شخص به زمین چند پاسکال است

1)25                              2)5/2                           3)350                                     4)2500

11-فشار عبارت است از نیرویی که به طور عمود بر.............اثر می کند .

1) یک متر مربع   2) یک سانتیمتر مربع       3)سطح جسم     4)کناره ی جسم

12- در کدام یک از وسایل زیر ازفشار هوا استفاده نمی شود ؟

1)نی                  2) جارو برقی                   3) سرنگ                       4)ترمز ماشین

13- کدام یک از موارد زیر واحد فشار نیست ؟

1) نیوتن بر متر مربع                    2) اتمسفر                      3) پاسکال                     4) متر مربع

14- یک اتومبیل به جرم 3000کیلو گرم بر چهار چرخ یکسان تکیه دارد . اگر فشار هر چرخ برسطح زمین 150000 پاسکال باشد ، سطح تماس هر چرخ با زمین چند متر مربع است ؟

1) 05/0             2)5/0                           3) 5                             4 )5/4

15- دو استوانه ی الف و ب دارای جرم های یکسان هستند اگر قطر استوانه ی ب دو برابر قطر استوانه ی الف باشد و هر دو بر روی قاعده ی خود روی زمین قرار گرفته باشند ،فشار وارد بر کف استوانه ی الف نسبت به ب چقدر است ؟  1) 25/0                2) 5/0                          3) 4                             4) 2/0

16) اگر به دو سر سیمی که مقاومت آن 8  اهم است ، اختلاف پتانسیل 24 ولت وصل شود شدت جریان عبوری از سیم چند آمپر خواهد بود؟

1)192                             2)16                              3) 3                             4)33/0

17- عامل انتقال الکتریسیته در جامدات کدام است؟

1) یون                            2) الکترون                      3) پروتون                      4) نوترون

18- در باتری اتومبیل الکترولیت چیست ؟

1) محلول رقیق کلریک اسید                       2) هیدروکسید سدیم

3) آمونیوم کلرید                                    4) محلول رقیق سولفوریک اسید

19- عاملی که باعث حرکت بارهای الکتریکی در مدار می شود ..............نام دارد.

1) اختلاف پتانسیل                                   2) مقامت

3) شدت جریان                           4)فشار

20- جرقه زدن یک پیراهن پشمی که آن را از تن بیرون می آوریم همانند کدام یک از پدیده های زیر است ؟

1) تشکیل شدن ابر در آسمان                    2) حرکت ابر ها در آسمان

3)باردار شدن ابرها                                   4)تخلیه ی الکتریکی

21- جسمی با بار مثبت را به کلاهک برقنمای بدون باری نزدیک می کنیم ،تیغه های برقنما از هم دور می شوند . در این حالت کلاهک و تیغه ها به ترتیب دارای چه بارهایی هستند ؟

1) مثبت-مثبت   2)مثبت منفی   3) منفی مثبت            4)منفی-منفی

22-برای ایجاد کردن بار الکتریکی ساکن کدام روش مناسب تر است ؟

1) استفاده از برقنما                                 2) آزمایش میله ی شیشه ای با کیسه ی نایلونی

4)استفاده از یک باتری الکتریکی                3)آزمایش میله ی مسی با پارچه ی پشمی

23-به ناحیه هایی از آهنربا که آهن بیشتری جذب می کنند و خاصیت آهنربایی بیشتری دارند، چه می گویند.

   1) قطب مثبت                      2) قطب منفی                 3)قطب          4 )مرکز

24- ولت سنج و آمپرسنج چگونه در مدار قرار می گیرند ؟

1) سری-سری                  2)سری-موازی                 3) موازی-موازی 4) موازی سری

25 در یک سیستم چرخ و محور اگر شعاع محور و نیرویی که به چرخ وارد می شود ثابت باشد ، با کاهش قطر چرخ ، نیرویی که به محور داده می شود :

1)کم می شود.                2)زیاد می شود       3)تغییر نمی کند                     4) به موارد دیگر بستگی دارد.

26- در یک مدار الکتریکی شدت جریان 15 آمپر و مقاومت 240 اهم است ، مقدار اختلاف پتانسیل الکتریکی کدام است ؟

1) 36 ولت         2) 16 ولت                      3)36 ژول                     4)16 ژول

27-بازده ماشینی که کار مفید آن 40 ژول و کار غیر مفید آن 10 ژول است ، کدام است؟

1)80%               2)45%                          3) 40%             4)25%

28- در شکل زیر یک وزنه ی 2000 نیوتونی توسط یک اهرم به طول 3 متر با نیروی محرک 400 نیوتون بالا می آید . طول بازوی محرک و مقاوم به ترتیب از راست به چپ عبارت است از :                                                                                                                                                   1)  5/1متر- 5/1متر                     2)  5/2متر- 5/0متر

3) 2متر- یک متر                        4) یک متر دو متر

29- در صورت ثابت بودن مقدار كار اگر زمان انجام 4 برابر شود توان چه تغییری می كند ؟

1) تغییر نمی كند     2) نصف می شود         3) 2برابر می شود            4) یك چهارم می شود .

30- در كدام یك از ماشین های زیر تكیه گاه در یك طرف اهرم و نیروی محرك در طرف دیگر اهرم است ؟

1) چرخ دستی                   2) جاروی دسته بلند          3) الاكلنگ                     4) قرقره ثابت

31- یك اتومبیل به وزن 10 كیلو نیوتن بر چهار چرخ خود یكسان تكیه دارد .نیرویی كه برهر چرخ آن واردمی شود چقدر است؟

1) 5/2               2) 2500             3) 10000                       4) باید مساحت چرخ ها مشخص باشد

32- عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین ..................... است .

1) نیروی تكیه گاه                        2) نیروی گرانش 3) انرژی جنبشی         4) انرژی پتانسیل

 33- افزایش دما چه اثری بر فشار گاز در یك ظرف در بسته دارد ؟

1) فشار زیاد می شود چون حركت ذرات كم می شود .

2) فشار زیاد می شود چون حركت ذرات زیاد می شود .

3) فشار كم می شود چون حركت ذرات زیاد می شود .

4) فشار كم می شود چون حركت ذرات كم می شود .

34- علت بالا آمدن مایع در نی هنگامی كه با نی نوشابه می خوریم چیست؟

1) فشار نوشابه    2) فشار هوا        3) فشار نوشابه و هوا                  4) جاذبه زمین

35- اگر سطح قاعده یك مخزن را به شرط آن كه ارتفاع آب را ثابت نگه داریم 4 برابر كنیم فشار وارد بر سطح چه تغییری می كند ؟

1) تغییری نمی كند          2) نصف می شود             3) 4برابر می شود           4) 2برابر می شود

36-كدام یك از موارد زیر به روش القا دارای بار الكتریكی می شود؟

1) چوب 2) شیشه            3) میله فلزی                  4) میله پلاستیكی

37 به یك برقنما كه دارای بار مثبت است          میله ای را نزدیك می كنیم مشاهده می گردد كه ورقه های برقنما از هم دورتر می شوند نتیجه می گیریم كه بار میله ............ است.

1) مثبت             2) منفی             3) خنثی             4) بستگی به نوع میله دارد

38- برای این كه ماده نارسانایی دارای بار الكتریكی گردد باید :

1)الكترون بگیرد یا از دست بدهد     2) الكترون بگیرد و پروتون از دست بدهد

3) الكترون از دست بدهد و پروتون بگیرد      4) پروتون بگیرد و یا از دست بدهد

39- چه موقع با نزدیك كردن یك جسم به كلاهك برقنما ورقه های آن به هم نزدیك می شوند ؟

1)‌جسم فاقد بارو برقنما باردار شده باشد      2) برقنما فاقد بار و جسم باردار باشد

3) جسم و برقنما دارای بار غیر هم نام باشند   4) هر دو دارای بار هم نام باشند

40- در كدام حالت اتم باردار است ؟

1) تعداد نوترون ها بیشتر از پروتون ها باشد        2) تعداد نوترون ها بیشتر از الكترون ها باشد   

3) تعداد الكترون ها بیشتر از نوترون ها باشد       4) تعداد پروتون ها بیشتر از الكترون ها باشد

41- در كدام یك ازاجسام زیر تعداد بسیار زیادی الكترون آزاد وجود دارد ؟

1) مس              2) چوب خشك                 3) شیشه           4) پلاستیك

42- اگر ولتاژ مداری را دو برابر كنیم در صورت ثابت ماندن مقا ومت آمپراژ چه تغییری می كند

1) ثابت می ماند             2) دو برابر می شود           3) نصف می شود    4) چهار برابر می شود

43- در علم فیزیك اهم آمپر را با چه واحدی نشان می دهند ؟

1) ژول                2) وات               3) ولت              4) نیوتون

نوع مطلب : نمونه سوال علوم تجربی سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :