تبلیغات
سید مهدی دانشمند - دبیر علوم تجربی - نمونه سوال المپیاد علوم سوم راهنمایی فصل 3
 
سید مهدی دانشمند - دبیر علوم تجربی
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را
درباره وبلاگ


این وبلاگ جهت ارائه ی مطالبی درباره ی علوم تجربی راهنمایی (نمونه سوال ، توضیح بعضی از قسمتها و مطالب وابسته به موضوعات درسی ) وبعضی مطالب سرگرم کننده یا اطلاعات عمومی ایجاد شده است .با تشکر از انتخاب شما امیدوارم مفید واقع شود ودرجهت بهتر شدن مطالب مرا راهنمایی کنید .

مدیر وبلاگ : سید مهدی دانشمند
نظرسنجی
در جستجوی چه مطالبی به این وبلاگ سر زدید؟
1. مناسب ترین شرایط تشكیل فسیل، دفن شدن سریع جاندار در چه محیطی می باشد؟
الف) خاكسترهای آتشفشانی ب) رسوبات دریایی ج) كف اقیانوس ها و بالا رسوبات د) تپه های شنی 
  2 .
كدام یك از گونه های زیر مدت زمان كوتاه تری است كه روی زمین زندگی می كنند؟
الف) انسان هاب) حشرات ج) ماهی ها د) خزندگان 
  3.
نخستین مهره داران در كدام یك از دوره های زیر به وجود آمده اند؟ (كنكور تیزهوشان)
الف) پركامبرین ب) پالئوزوئیك ج) مزوزوئیك د) سنوزوئیك 
  4.
در كدام دوره آمونیت ها فراوان شدند؟
الف) سنوزوئیك ب) مزوزوئیك ج) پالئوزوئیك د) پركامبرین 

5. احتمال سالم ماندن اجساد جانداران در كدام محیط زیر بیشتر است؟
الف ) یخچال های قطبی ب) تپه های ماسه ای ج) رسوبات دریایی د) خاكسترهای آتش فشانی 
  6.
كدام یك از موارد زیر از كاربرد فسیل ها نمی باشند؟
الف) تشخیص آب و هوای گذشته ب) تأمین انرژی ج) تعیین محل بعضی از مواد معدنی
د) تعیین علت انقراض بعضی از جانداران دیگر 
  7.
تعداد بی مهره های ساده در كدام دوره زیاد شد؟
الف) پركامبرین ) پالئوزوئیك ج) مزوزئیك د) سنوزوئیك 
  8.
تعداد فسیل های قدیمی و ساختمان بدن آنها نسبت به فسیل های معاصر چگونه است؟
الف) كم تر – ساده ترب) كم تر – پیش رفته ترج) بیشتر – ساده تر د) بیشتر – پیش رفته تر    9]

. كدام جمله درباره پركامبرین درست نیست؟
الف) قدیمی ترین دوره زمین شناسی است
ب) شامل 8/7 عمر زمین می باشد
ج) از زمان تشكیل سنگ ها تا حدود 570 میلیون سال پیش ادامه داشته است
د) گیاهان باز دانه در این دوره ، ظاهر شدند 
 10.
در كدام دوره حیات بر روی زمین شروع شد؟
الف) سنوزوئیك ب) مزوزوئیك ج) پالئوزوئیك د) پركامبرین 
  11.
در رسوبات كدام دوره به سختی می توان فسیل یافت؟
الف) پركامبرین ب) پالئوزوئیك ج) مزوزوئیك د) سنوزوئیك 
  12.
دوره مزوزوئیك به عصر .........معروف است.
الف) پرندگان ب) پستانداران ج) بی مهرگان) خزندگان 
  13.
اولین پرنده ی روی زمین كه برخی از ویژگی های خزندگان را هم داشته است مربوط به كدام دوره است؟
الف ) پركامبرین ب) پالئوزوئیك ج) مزوزوئیك د) سنوزوئیك 
  14.
مهم ترین جانور بی مهره ای كه در پالئوزوئیك می زیسته و سپس در اواخر این دوران نسلش از بین رفته چه جاندای است و متعلق به كدام گروه از جانوران می باشد؟
الف) آركئوپتریكس – خزندگان ب) تریلوبیت – بندپایان ج) آمونیت – سرپایان د) بلمنیت – نرم تنان
15.
كدام دوره به معنای حیات جدید می باشد؟
الف) سنوزوئیك ب) مزوزوئیك ج) پالئوزوئیك) پركامبرین
16.
كدام گزینه در مورد پالئوزوئیك درست نیست؟
الف ) كوسه ماهی ها فراوان شدندب) گیاهان مخروط دار به وجود آمدند
ج) اولین حشرات و خزندگان ظاهر شدندد) پرندگان و پستانداران ظاهر شدند
17.
با پیدایش كدام جاندار زیر حیات در خشكی شروع شد؟
الف) باكتری ها و جلبك ه ب) گیاهان آوند دار
ج) مهره داران د) دوزیستان

-18 داینوسورها در چه دوره ای از میان رفتند؟
الف) اواخر مزوزوئیك ب) اواسط مزوزوئیك ج) اواخر پالئوزوئیك د) اواسط پالئوزوئیك
19.
محل زندگی كدام یك از جانوران زیر تنوع بیشتری دارد؟
الف) پستانداران ب) خزندگان ج) بی مهرگان د) پرندگان
20.
كدام گزینه زیر در شكل گیری فكر تغییر گونه ها در ذهن اندیشمندان تأثیر نداشت؟
الف) افزایش تعداد گونه های جانداران در طول زمان ب) به وجود آمدن انواع جدید جانداران از انواع قدیمی
ج) انقراض نسل بعضی از جانداران در طول زمان د) فسیل نشدن جسد بعضی از جانداران گذشت 
  21.
به عقیده ی لامارك دلیل زیاد شدن طول گردن زرافه ها در طول زمان چه بود؟
الف) تبدیل صفات اكتسابی به ارثی ب) تبدیل صفات ارثی به اكتسابی

 ج) تمام شدن علف های روی زمین د) از بین رفتن زرافه های دارای گردن كوتاه 
  22.
كدام دانشمند غلط بودن نظریه های لامارك را اثبات كرد و چگونه ؟
الف) دارویو – با ارایه نظریه انتخاب طبیعی  ب) ویسمن – با اثبات موضوع ارثی نشدن صفات اكتسابی
ج) دورویس – با ارایه ی نظریه ی جهش     د) ویسمن – با اثبات موضوع اری شدن صفات اكتسابی 
  23.
منظور از اینكه صفات اكتسابی ارثی نمی شوند كدام است؟
لف) تغییرات سلول های بدنی به سلول های جنسی منتقل می شود ب) تغییرات سلول های بدنی به سلول های جنسی منتقل نمی شود  ج) صفات ارثی در سلول های بدنی ایجاد می شود   د) صفات اكتسابی در سلول های جنسی ایجاد می شوند 
  24.
منظور از انتخاب طبیعی كدام است؟ محیط افراد.........
الف) سازگار را به وجود می آورد      ب) سازگار را حذف می كند

ج) سازگار را انتخاب می كند          د) ناسازگار را به وجود نمی آورد 
  25.
علت ایجاد جهش مربوط به كدام یك از عوامل زیر است؟
الف) سازگاری جاندار با محیط   ب) انتخاب طبیعی ج) مواد شیمیایی و دارویی   د) استعمال و عدم استعمال اندام ها 
  26.
كدام یك از موارد زیر صفات مطلوب و سازگار با محیط را گسترش می دهد؟
الف) جهش ب) استعمال و عدم استعمال اندام ها ج) انتخاب طبیعی د) DNA 
  27.
كدام یك از موارد زیر از شواهد تغییر در گونه های جانداران نمی باشد؟
الف) جانداران اجداد قدیمی و مشتركی دارند.ب) تغییرات در جمعیت جانداران پدید می آیند
ج) فسیل های قدیمی ساختمان پیشرفته تری نسبت به فسیل های معاصر دارند
د) زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده تحول یافته است 
  28.
كدام یك از موارد زیر از سازگاری های كاكتوس نمی باشد؟
الف) داشتن ساقه های باریك ب) برگ های تیغی و سوزنی
ج) امكان ذخیره ی آب در ساقه د) كم شدن تبخیر و تعرق برگ ها 
  29.
بزرگ و نازك بودن برگ كدو چه كمكی به آن می كند؟.........فتوسنتز و تولید....
الف) كاهش – میوه ای بزرگب) كاهش – ساقه ی بزرگ
ج) افزایش – میوه ی بزرگد) افزایش – ساقه ی كوچك 
  30 .
جهش چه نوع صفاتی را به وجود می آورد؟ صفات ........
الف) مفید و اكتسابی ب) مضر و اكتسابیج) مفید یا مضر و ارثی د) مفید با مضر و اكتسابی 
  31 .
كدام یك از موارد زیر انتخاب مصنوعی محسوب نمی شوند؟
الف)‌تولید گندم ها پاكوتاه با خوشه های بلندب) ایجاد گاوهای دو رگه با تولید شیر
ج) كاشت گیاهان مقاوم به كم آبی و شورید) زیاد شدن خرگوش های همرنگ، محیط 
  32.
كدام یك از موارد زیر از تأثیرات مهاجرت در جمعیت جانداران یك محیط نمی تواند باشد؟
الف) شكار افراد بومی ب) ایجاد دو رگ (هیبرید)ج) ایجاد رقابت غذایی د) افزایش جا و مكان برای افراد بومی 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 28 آذر 1392 10:17 ق.ظ
منونم ازوبلاگ خوبتون ولی ای کاش جواب هم داشت!
پنجشنبه 16 آبان 1392 06:51 ب.ظ
ممنونم از اینكه سوالات رو در اختار ما قرار دادی .........واقعا ممنون
سه شنبه 3 بهمن 1391 08:43 ب.ظ
سلام ممنون از این که سوالات خوبت را در محضر عموم قرار دادی می خواستم دو حلالیت از تو بگیرم
1)سوالات خوبت را از وبلاگ خوبت برداشتم ودر علوم مثبت گرفتم.
2)شاید معلمم از آن سوالات استفاده کند مثلا از آن برای دانش آموزان دیگر امتحان بگیره به اسم خودش؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
سید مهدی دانشمندسلام هدف ازایجاد وبلاگ هم جز این نیست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :